Showing all 18 results

Amalungu Usapho – (My Family Members) (Xhosa)

Amalungu Usapho – (My Family Members) (Xhosa)

Amanani Ukusuka Kwisi 1 Ukuya Kuma 30 – (Numbers 1-30) (Xhosa)

Amanani Ukusuka Kwisi 1 Ukuya Kuma 30 – (Numbers 1-30) (Xhosa)

Iimvakalelo – (Feelings And Emotions) (Xhosa)

Iimvakalelo – (Feelings And Emotions) (Xhosa)

Iintsuku Zeveki – (Days Of The Week) (Xhosa)

Iintsuku Zeveki – (Days Of The Week) (Xhosa)

Iinyanga Zonyaka – (Months Of The Year) (Xhosa)

Iinyanga Zonyaka – (Months Of The Year) (Xhosa)

Imikhwa Elungieyo Yococeko – (Good Hygiene Habits) (Xhosa)

Imikhwa Elungieyo Yococeko – (Good Hygiene Habits) (Xhosa)

Imozulu Nemihla – (Weather And Dates) (Xhosa)

Imozulu Nemihla – (Weather And Dates) (Xhosa)

Izilwanyana Zasendle – Wild Animals) (Xhosa)

Izilwanyana Zasendle – Wild Animals) (Xhosa)